تبلیغات
Online User ایران شناسی - روستای گردشگری و زیبای مصر استان اصفهان
"This weblog of history and spectacular location Iranian cities has occurred"
تاریخ : پنجشنبه 3 بهمن 1392
نویسنده : bahram bayat
جایی بسیاردورازشهرهای شلوغ، درست نزدیک به مرکزپهنه ی یک میلیون وششصدوچهل وهشت هزاروصدونود وهشت کیلومترمربعی ایران ودرمیانه ی کویری پهناور، جزیره ای کوچک درمیان شنهای روان به نام روستای مصرواقع است ،روستایی که درست مثل خود کویرشگفت است وحیرت انگیز.
هرچندکه پهنه ها،بلندی های وپستی های طبیعت سراسرشگفتی است؛اما شگفتی منحصربه فرد، شگفتی کویرافسونی که تنها باحضورقابل درک است.
نه متن،نه عکس ونه هیچ رسانه ی دیگری حتی نمی تواند رویای کویررا تمام وکمال زنده کند.اماگریزی نیست ازپارادوکس نوشتن ازکویرچرا که حضوردرکویرهیچ گاه دائمی نیست.
شنهای روان این منطقه که محلی ها باترکیب زیبای فارسی(ماسه بادی )رمل ازآن نام می برندهمه چیزاین دریاست که برخلاف دریای مرسوم کمترموجودی زنده یا مرده در آن یافت می شود،این ماسه بادیها تادیواربه دیوارچینه های روستاوزمینهای کشاورزی آن پیش آمده اندودرعین لطافت بسیارچونان آب روان،گویی به انتظارنشسته اندتاروستا راهم درنوردنداما مردمان کویردردل این دریای شن،با توسل به کاریز(قنات)این ابتکار خاص ایرانیان،جزیره ای ساخته اند،بسترنعمت:خرما،انار،صیفی و... شایدهم همین نخلهای استوارندکه این سرسبزی را میان این همه بی آبی وداغی به ارمغان آورده اند.
http://www.mesr.info/files/photo/photo1342163138_7766.jpg

این روستا،واحه ایست در40 كیلومتری شرق جندق كه حضورجهانگردان خارجی در آن،یكی ازشیرینترین خاطرات40 خانوارساكن درآن است وجندق نیزشهرکویری کوچکی است که درست درمیانه ی راه دامغان به نائین واصفهان قراردارد.

http://www.mesr.info/files/photo/photo1342162976_2915.jpg

مصردهکده ایست جداافتاده ازجاده ی اصلی که بیشتربه آوردگاهی می ماند که درآن درختان کهن وراست قامت نخل به همراه سازه های خشتی وبادگیرهای آفتاب خورده اش،مدتهاست مشغول زورآزمایی با تپه های لغزان شن هستند،آباد بومی با نزدیکترین فاصله بامیانه ی ساحلی جنوبی کویرنمک که درنخستین برخوردبامعماری خاص روستاواندک آدمهای آن که به نظرنمی رسدهیچ کدام عجله ای برای رسیدن به مقصد داشته باشند.

http://www.mesr.info/files/photo/photo1342163473_5705.jpg

روستای مصربا دوروستای بسیارکوچک دیگربه نامهای امیرآبادوفرحزاد دریک خط شمالی– جنوبی به طول حدود6کیلومترواقع شده اند تعداد خانوارهای ساکن درفرحزاد کمترازانگشتان یک دست است وامیرآباد نیزفقط محلی است برای کشاورزی اهالی مصر.آنجاست که آدمی پی به سخت کوشی مردمان کویرمی برد درامیرآباد بوی باغ ایرانی حس میشود گویی به شمال کشورآمده ای هوایی مطبوع ودلپذیر،خرمن های گندم وجو ودربهاربوی گل سنجد است که توجه آدمی را جلب می کند.موضوعات مرتبط: آشنایی با استان ها , اصفهان , دیدنی های ایران ,
برچسب‌ها: کویر مصر , کویر ,
آخرین مطالب